Deltagende Virksomheder

DA Funded By The EU POS
Cescom

Cescom /part of Fellowmind

Fellowmind er en specialist- og konsulentvirksomhed inden for IT-infrastruktur, -sikkerhed og -drift. Virksomheden favner bredt inden for rådgivning og drift af Microsoft og Cloud løsninger. Fellowmind er en international organisation med over 2000 medarbejdere placeret i 6 forskellige europæiske lande, der sikrer, at deres kunder kan arbejde smartere, øge deres innovation og produktivitet gennem IT-løsninger.

Fellowmind is a specialist and consulting company within IT infrastructure, security and operations. The company embraces a wide range of consulting and operation of Microsoft and Cloud solutions. Fellowmind is an international organization with over 2000 employees located in 6 different European countries, ensuring that their customers can work smarter, increase their innovation and productivity through IT solutions.

Danilift A/S

Danilift som virksomhed er specialiseret i lifte og har base i Farsø. Virksomheden producerer og servicerer lifte, samt specialopbygget lifte til køretøjer som kassebiler og chassis. I Danmark, Norge, Sverige og Færøerne sælges deres lifte under navnet Danilift og syd for grænsen under navnet Palfinger. Danilifts vision er at være nogle af markedets førende producenter med produkter bygget på innovation og solidt håndværk.

Danilift as a company specializes in lifts and is based in Farsø. They produce and service in lifts, as well as custom-build lifts for vehicles such as vans and chassis. In Denmark, Norway, Sweden and the Faroe Islands, their lifts are sold under the name Danilift and south of the border under the name Palfinger. Their vision is to be some of the market’s leading manufacturers with products built on innovation and solid craftsmanship.

Destination Himmerland 

Destination Himmerland er en fusion mellem Visit Mariagerfjord og VisitVesthimmerland, der sammen arbejder for at udvikle og markedsføre Himmerland, samt rådgive og servicere både gæster og turisterhverv, da turismen er af stor betydning for hele Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommunen. Destination Himmerland  arbejder for at synliggøre og markedsfører området for at tiltrække flere feriegæster – og med i en vision om at udvide målgruppen til også at gælde mødegæster, der kan øge indtjeningen i turismeerhvervet med formålet om at øge beskæftigelsen i Himmerland.

Destination Himmerland is a fusion between Visit Mariagerfjord and VisitVesthimmerland. The two work together to develop and market Himmerland, as well as to advise and service both guests and the tourism industry, as tourism is of great importance to the entire municipality. They work to make the area visible and market it to attract more visitors – and with a vision to expand the target group to also apply to meeting guests who can increase earnings in the tourism industry with the goal of increasing employment in Himmerland.

Genplast A/S 

Genplast er en virksomhed med lokation i Farsø. Virksomheden blev grundlagt i 1996 grundet stor efterspørgsel og mulighederne i at få plastik genanvendt.  Genplast genanvender og forarbejder plastik fra virksomheder og giver det nyt liv. Derudover laver de granulat af plastikken og sælger det tilbage til virksomhederne igen. Et af virksomhedens mål er at indsamle og genanvende blød plastik fra storskrald. Virksomhedens vision er at blive førende inden for genanvendelse af plastik i en grønnere verden uden forurening af miljøet.

Genplast is located in Farsø. The company was founded in 1996 due to high demand and the possibilities of having plastic recycled. They recycle and process plastic from companies and give it new life. In addition, they make granules from the plastic and sell it back to the companies again. One of their goals is to collect and recycle soft plastic from bulky waste. Their vision is to become leading in the recycling of plastics in a greener world without polluting the environment.

Geopoint ApS

Geopoint er en landinspektørvirksomhed i Hornum med hele Danmark som arbejdsplads. Geopint løser alle typer af matrikulære- og landmålingsopgaver, samt specialiserer sig i fremskaffelse af geodata, hvor de i samarbejde med deres kunder står for opmåling, beregning, databehandling og korttegning/visualisering af forskellige projekter.

Geopoint is a surveying company in Hornum and with whole Denmark as a workplace. They solve all types of cadastral and surveying tasks, and specialize in the provision of geodata, where they in collaboration with their customers are responsible for surveying, calculation, data processing and map drawing / visualization of various projects.

Grotrian A/S

Grotrian A/S er beliggende i Østrup. Virksomheden er specialiseret indenfor flere kerneområder, der alle har det fælles mål at lette den daglige drift for kunden. Virksomheden er storleverandør indenfor moderne malke- og management teknik, hvor virksomheden både rådgiver og leverer samlet løsninger til landmanden. Ligeledes rådgiver og leverer virksomheden produkter indenfor køle- og varmeservice, smede- og industriservice samt laser- og vandstråleskæring. Grotrian leverer løsninger i høj kvalitet, med afsæt i værdierne – troværdighed, nærhed, kvalitet og udvikling.

Grotrian A/S is located in Østrup. The company specializes in several areas, all of which have the common goal to make daily operations easier for the customer. The company is a major supplier within modern milking and management technology, where the company both advises and provides overall solutions to the farmer. The company also advises and delivers products within cooling and heating service, forging and industrial service as well as laser and water jet cutting. Grotrian delivers high-quality solutions, based on the values ​​- credibility, proximity, quality and development.

Gunnar Nielsen A/S 

Gunnar Nielsen er en entreprenørvirksomhed med base i Aars. Virksomheden udfører en bred vifte af opgaver inden for anlægssektoren, hvori de har størst erfaring og ekspertise. Virksomhedens mission er at planlægge kompetente projekter, så opgaverne på grundlag af kvalitet, tid og økonomi styres sikkert i mål.

Gunnar Nielsen is a construction company based in Aars. The company performs a wide range of tasks in the construction sector, in which they have the greatest experience and expertise. Their mission is to plan competent project so that quality, time and economy are safely managed in goals.

HimmerLand 

HimmerLand er en destination i Vesthimmerland med et stor udvalg af faciliteter. HimmerLand sætter en international standard og tilbyder deres gæster unikke oplevelser. Oplevelsesdestinationen  består af et hotel, golffaciliteter, spa og wellness, restauranter, konferencefaciliteter o.m.m. HimmerLand er også vært for den internationale golfturnering Made In HimmerLand, der er Danmarks største tilbagevende sportsbegivende.

HimmerLand is a destination in Vesthimmerland with a large selection of facilities. HimmerLand sets an international standard and offers their guests unique experiences. The destination consists of a hotel, golf facilities, spa and wellness, restaurants, conference facilities and more. HimmerLand also hosts the international golf tournament Made In HimmerLand, which is Denmark’s largest returning sports event.

HME A/S

HME er en murer og entreprenørvirksomhed, grundlagt i 1975 af den nuværende adm. Direktør Knud Kristensen. Virksomheden har base i Hornum, men bygger i hele Danmark inden for områder som boligbyggeri, jord, beton, kloak, hovedentreprise mm. Virksomhedens mission er at levere kvalitet til tiden, professionel styring af tid, kvalitet og økonomi samt at have fokus på det gode samarbejde med alle involverende parter.

HME is a masonry and construction company, founded in 1975 by the current CEO. The company is based in Hornum and builds throughout Denmark in areas such as housing, soil, concrete, sewer work, turnkey contracts and more. Their mission is to deliver quality on time, as well as to focus on the good cooperation with all parties involved and professional management of time, quality and finances.

Kimbrer Computer Aps 

Kimbrer Computer blev grundlagt i 1995 med visionen om at levere den gode kundeoplevelse. Siden hen er virksomheden vokset til en international leverandør af nyt, brugt og renoveret hardware og entreprise it-udstyr. Kimbrer Computer servicerer kunder i mere end 80 lande med deres brede vifte af servere, store-systemer og netværksprodukter fra producenter som IBM, Lenovo, HP mm. Virksomhedens ambition er at hjælpe deres kunder med at nå deres mål og guide dem gennem det hurtigt omskiftende teknologiske landskab.

Kimbrer Computer was founded in 1995 with the vision of delivering the great customer experience. Since then, they have grown into an international supplier of new, used and refurbished hardware and construction IT equipment. They serve customers in more than 80 countries with their wide range of servers, large systems and network products from manufacturers such as IBM, Lenovo, HP and more. Their ambition is to help their customers reach their goals and guide them through the rapidly changing technological landscape.

Krogh Madsen Arkitekter A/S

Krogh Madsen Arkitekter A/S blev etableret i 1966 og har stor erfaring inden for arkitektur og byggeteknisk rådgivning. Virksomheden beskæftiger sig med planlægning, projektstyring, tilsyn og udførelse af alle former for byggeri, med afsæt i værdierne – kvalitet, ærlighed og ordentlighed. Deres arkitektoniske tilgang er at levere nutidig arkitektur. Som virksomhed har de en bred kundekreds og en målsætning om at skabe gode kunderelationer baseret på et højt serviceniveau, troværdighed, tillid og loyalitet.

Krogh Madsen Architects A/S was established in 1966 and has extensive experience in architecture and construction engineering consulting. The company deals with planning, project management, supervision and execution of all types of construction, based on the values ​​- quality, honesty and orderliness. Their architectural approach is to deliver contemporary architecture. As a company, they have a wide customer base and a goal to create good customer relationships based on a high level of service, credibility, trust and loyalty.

Lyngsoe Systems

Lyngsoe Systems er softwareudviklere og systemintegratorer af logistikløsninger til en lang række af komplekse logistikkæder inden for lufthavns-, post-, forsyningskæde-, biblioteks- og sundhedsmiljøer. Lyngsoe Systems har over 40 års erfaring i at designe, installere og vedligeholde kontrol og track-and-trace-systemer. Derudover leverer virksomheden projektledelse- og konsulentydelser til deres installationssystemer over hele verden.

Lyngsoe Systems are software developers and system integrators of logistics solutions for a wide range of complex logistics chain environments within airport, postal, supply chain, library and healthcare markets. Lyngsoe Systems has over 40 years of experience in designing, installing and maintaining control and track-and-trace systems. In addition, the company provides project management and consulting services to their installation systems worldwide.

MAT Dania Aps

Virksomheden MAT Dania Aps har total ca. 400 medarbejdere og er specialiseret leverandør af komplekse støbejernsløsninger, inklusiv bearbejdning og overfladebehandling.  Dania producerer komplekse støbegods til kunder inden for mobilhydraulik, erhvervskøretøjer, og komplekse maskinkomponenter.  Visionen er at være den foretrukne leverandør inden for markedet, og som et moderne jernstøberi har de indført ny teknologi i form af robotløsninger. MAT Dania er medlem af MAT Foundry Group, en af de største støbejernsproducenter i verden, hvilket giver dem unik mulighed for at drage nytte af synergier inden for køb, logistik, forskning og udvikling.

The company Mat Dania Aps has total 400 employees, and specialized supplier of cast iron solutions, including machining and surface treatments. MAT Dania produces complex castings for customer within mobile hydraulics, commercial vehicles and complex machine components The vision is to be the preferred supplier in the market and as a modern iron foundry, they have introduced new technology in the form of robotic solutions. Mat Daina is a member of the MAT Foundry Group, one of the largest cast iron producers in the world, enabling them to leverage synergies in purchasing, logistics, research and development.

Nowas A/S

Nowas er forhandler af professionelt rengøringsudstyr- og artikler til erhvervslivet med fysisk adresse i Løgstør. Virksomheden er en landsdækkende grossistvirksomhed, der henvender sig til professionelle rengøringsfirmaer med både fysisk services men også gennem deres webshop. Som en del af Nowas services tilbyder de også konsulentrådgivning.

Nowas is a trader of professional cleaning equipment and articles for the business community with a physical address in Løgstør. They are a nationwide wholesale company that caters to professional cleaning companies, with both physical services but also through their webshop. As part of their services, they also offer consulting services.

Outline A/S

Outline blev grundlagt i 1989 og er producent af energi-optimerede vinduer og døre til alle typer boliger. Virksomheden er lokaliseret i Farsø og har over 30 års erfaring med design og produktion af døre og vinduer, der bliver skræddersyet efter kundens behov. Outline har siden 2005 været en del af det børsnoterede Inwido, som er Europas største vindueskoncern.

Outline was founded in 1989 and is a manufacturer of energy-optimized windows and doors for all types of homes. The company is located in Farsø and has over 30 years of experience in the design and production of doors and windows that are tailored to the customer’s needs. Outline has been part of the listed Inwido since 2005, as Europe’s largest window group.

Thorsen Teknik A/S

Thorsen Teknik er en præcisions- og teknologivirksomhed, der er  lokaliseret i Farsø. Virksomheden beskæftiger sig med eftermonterede præcisionsløsninger til jordbrug, har egenproduktion af hard- og softwareløsninger samt udvikling og produktion af interfaces til maskiner. Ydermere har Thorsen Teknik stor fokus på innovation og fremtidssikre løsninger til landbrugsmaskiner samt kvalificeret rådgivning og sparring indenfor maskinoptimering.

Thorsen Teknik are a precision and technology companies located in Farsø. The company deals with retrofitted precision solutions for agriculture, has its own production of hardware and software solutions and development and production of interfaces for machines. Furthermore, Thorsen Teknik has a high focus on innovation and future-proof solutions for agricultural machinery and qualified advice and sparring within machine optimization.

Treco A/S

Treco er en maskinfabrik, lokaliseret i Ålestrup, der producerer løsninger inden for pladebearbejdning. Virksomheden blev stiftet i 1992 af de tre nuværende ejere og deres grundlag gror på værdierne samarbejde, tilgængelighed og nytænkning. Virksomhedens mission er at skabe unikke løsninger gennem vidensdeling, fleksibilitet og partnerskab. I samarbejde med deres kunder producerer de kundespecifikker produkter.

Treco is a machine factory, located in Ålestrup, which produces solutions within sheet metal processing. The company was founded in 1992 by the three current owners and their foundation is based on the values ​​of collaboration, availability and innovation. The company’s mission is to create unique solutions through knowledge sharing, flexibility and partnership. In collaboration with their customers, they produce customer-specific products.

Versalift A/S

Versalift er en international virksomhed lokaliseret i Farsø, der sælger, monterer og servicerer mandskabslifte monteret på køretøjer samt bilindretning. Virksomheden er en global eksportvirksomhed, som leverer værkstedsindrettede, fuldtudstyrede og nøglefærdige liftkøretøjer til energisektoren og til udlejning. De opbygger mere end 250 lifte om året på chassis, kassevogne og tracks til lande som Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Polen m.fl. Derudover bygges der også ca. 600 liftkits til koncernselskaber i Frankrig og England.

Versalift is a company located in Farsø that sells, assembles and services crew lifts mounted on vehicles. They are a global export company that supplies workshop-equipped, fully equipped and turnkey lift vehicles for the energy sector and for rent. They build more than 250 lifts a year on chassis, vans and tracks to countries such as Norway, Sweden, Finland, Germany, the Netherlands, Poland and others. In addition, there is also being built for approx. 600 lift kits for group companies in France and England.

UniqueBeds
Unique Beds Unique Beds er en nyere vækstende virksomhed inden for salg af danske arkitekttegnede senge og møbler. Virksomheden vægter bæredygtighed, økologi, kvalitet og design meget højt, og virksomhedens produkter er håndlavede i Danmark og håndplukkede ud fra førnævnte strategi. Unique Beds har en webshop og et showroom beliggende i Aars. Som virksomhed retter de sig mod fremtiden, herunder den grønne omstilling, og ser ind i nye udenlandske markeder.

Virksomhedscases

Herunder kan du læse om række en af virksomhedscases i forbindelse med Go Vest-projektet.

Du kan bl.a. møde virksomheden UniqueBeds Aps, der gennem projektet ansatte en kandidat med et ønske om at nå ud på det tyske marked. Læs om innovationsvirksomheden Thorsen Teknik A/S, der har fået ansat to kandidater og styrket deres internationalisering. Du kan også se videoen omkring Outline Vinduer A/S og den vækst ansættelsen af internationale talenter kan føre til.

Relevante cases

Danskundervisning og en åben arbejdsgiver: Sådan faldt Adrian fra Rumænien til hos Torben fra Farsø

Hvis ledige, højtuddannede udlændinge skal rekrutteres til virksomheder, skal sproget være på plads, og virksomheden gearet...

Individuelle forløb og en håndholdt indsat har været vejen til succes for lokale virksomheder i Go Vest-projektet

Efter tre år er det lokalt forankrede EU-rekrutteringsprojektet, Go Vest, nået til vejs ende, og projektet er kommet godt i...

Vesthimmerlands øgede fokus på grøn omstilling tiltrækker internationale kandidater

Væksten i erhvervslivet samt det øgede fokus på den grønne omstilling giver udfordringer i forhold til at tiltrække den...
Scroll to Top