Biogasanlægget ved Holme kan forsyne 17.000-18.000 husstande med naturgas.

Vesthimmerlands Biogas ved Holme uden for Farsø kunne åbne for gashanen for første gang den 14. august 2020, hvor borgmester Per Bach Laursen sammen med direktør Lasse Buhl Jørgensen officielt åbnede anlægget. Siden da er anlægget blevet udvidet, og forventer igen at skulle udvide både med mere kapacitet og med nye teknologier så som separation til vandbesparelse, Pyrolyse og Power2X.

Derfor er biogas velegnet i den grønne omstilling

Vi har i Danmark en meget stor husdyrproduktion i forhold til landets størrelse. Det betyder, at der også produceres store mængder husdyrgødning f.eks. fra svin, som skal håndteres og anvendes miljømæssigt forsvarligt idet der i deres gylle er gasarter som er endnu mere skadelige for atmosfæren end CO2. Det sker i dag primært ved, at gødningen, som hovedsageligt består af dybstrøelse og gylle, opsamles i gyllebeholdere for siden at blive spredt som gødning på markerne. For at minimere risikoen for tab af næringsstoffer fra gødningen, som er en væsentlig forureningskilde for grundvand og vandsystemer, er der en lang række regler for opbevaring på gårdene og for, hvornår gødningen må anvendes, og hvor meget, der må udspredes. Idet gyllen samtidigt indeholder store mængder metangas og udgør en stor naturlig energikilde.

Det er netop her, biogasanlægget kommer ind som et mellemled mellem gård og mark, og det indebærer en lang række fordele, for både samfundet, klimaet og landbruget. Landbruget afleverer sine restprodukter til biogasanlægget og får en langt renere og afgasset gødning med øget markudbytte til følge. Faktisk er én af ambitionerne at kunne lave ”designer gylle” til landmændene forstået som en afgasset gylle, der lige præcis indeholder de næringsstoffer, der er mest værdifulde på specifikke marker. Ydermere ønsker Vesthimmerlands Biogas at tilføje et ”Pyrolyse-anlæg” til produktionen. I et sådan anlæg omdannes restfibre til ”biokul” som binder CO2 og er yderst velegnede som gødning på markerne.

En anden central kilde til gas i anlægget er energiafgrøder i form af majsplanter. Når de høstes og snittes og tilsættes reaktorprocessen, udgør det optil 12% af den biomasse, som køres ind i anlægget.

Oveni dette indgår Vesthimmerland Biogas aftaler med flere lokale fødevareproducenter om at aftage deres organiske affald, som også kan udgøre en stor energikilde.

Store tanke ved Vesthimmerland Biogasanlæg

Direktør Lasse Buhl Jørgensen ved det nye biogasanlæg

Metangassen fra anlægget direkte ud på naturgasnettet

Rågassen, der produceres på anlægget ved Holme, indeholder som udgangspunkt også en stor mænge CO2. Gennem et avanceret proces-anlæg adskilles den rene gas fra CO2, som igen nedbrydes. Metangassen opnår en renhed på 98%, inden den sendes lige ud på naturgasnettet. Tilbage fra rensningsprocessen er både fosfor og svovl, som også kan genanvendes bl.a. til gødning.

Anlæggets størrelse betyder, at der hvert døgn tilføres 750 tons biomasse, og anlægget kan forsyne 17-18.000 husstande med naturgas.

Mere grøn energi fra Holme

Der drømmes om at få opført flere vindmøller i området, idet grøn strøm sammen med pyrolyse og Power2X teknologien kan væres med til at binde endnu mere CO2 og skabe grønt flydende brændstof som ultimativt kan være med til at erstatte diesel og benzin. Overskudsvarmen fra anlægget kan ledes direkte ud på fjernvarmenettet.

Mange af disse drømme må afvente både at ny teknologi afprøves og modnes, men også at økonomien til det findes. Her har Erhverv Væksthimmerland og Vesthimmerlands Kommune været behjælpelige med at få Vesthimmerlands Biogas med ind i en ansøgning til et stort regionalt fyrtårnsprojekt med massiv statslig og EU-støtte til at arbejde med CO2 reducerende teknologier. Pt. afventes endeligt svar fra regionens tovholder Green Hub Denmark om man er kommet med i projektet.

Anlæg til rensning af Metangassen for svovl

Direktør Lasse Buhl Jørgensen og Teknisk Chef Flemming Nielsen

Ikke bare et job, men en passion at drive biogasanlægget

De miljø- og samfundsmæssige fordele har biogasanlæggets direktør, Lasse Buhl Jørgensen, en særlig interesse og dedikation for, hvilket førte til opførelsen af eget biogasanlæg i Stoholm i 2016, hvor han i dag er bestyrelsesformand. Samtidig sidder han som bestyrelsesformand i Lundsby Biogas i Løgstrup. Lasse Buhl Jørgensen har derfor solid erfaring på området og sammenholdt med en baggrund som revisor og rådgiver, er fundamentet helt på plads for at drive det nye Vesthimmerland Biogasanlæg.

Direktøren har ikke kun en stærk interesse i biogas, men også I at skabe netværk og tæt samarbejde med det lokale Vesthimmerland. Han oplever at være blevet taget rigtig godt imod i Vesthimmerlands Kommune, hvor der har været god hjælp at hente og et konstant fokus på at finde de rigtige løsninger. Samtidig er det afgørende for Vesthimmerland Biogas at være en del af det lokale erhvervsliv, så et medlemskab af de nærliggende erhvervsråd har været en selvfølge.

Lasse Buhl Jørgensens store ønske er at hjælpe så mange landmænd og fødevareproducenter, som muligt og samtidig forsyne en masse husstande med grøn energi.